Đăng ký

Giải bài 20 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Hướng dẫn giải

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = (6,3 + 2,4) + [(-3,7) + (-0,3)] = 8,7 + (-4) = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = [(-4,9) + (4,9)] + [(5,5) +(-5,5)] = 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2 = [(2,9) + (-2,9)] + [(4,2) + (-4,2)] + 3,7 = 3,7

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8 . [(-6,5) + (-3,5)] = 2,8 .(-10) = -28

shoppe