Đăng ký

Bài 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có 3 điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm?  Có bao nhiêu đường thẳng(Phân biệt) ? Viết tên những đường thẳng đó.

Hướng dẫn giải

 

Vì ba điểm M, N, P thẳng hàng nên qua ba điểm này sẽ có 1 đường thẳng.

-  Xét điểm Q với mỗi điểm M, N, P ta có ba đường thẳng QM, QN, QP.

Vậy có 4 đường thẳng là MN, QM, QN, QP.

shoppe