Đăng ký

Giải bài 19 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng d1 và điểm T trên đường thẳng d2 sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

               Hình 22

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Ba điểm X, Z, T thẳng hàng vậy X nằm trên đường thẳng ZT.

Ba điểm Y, Z, T thẳng hàng vậy Y nằm trên đường thẳng ZT.

Suy ra X, Y nằm trên đường thẳng ZT.

Do đó 4 điểm X, Y, Z, T thẳng hàng.

Vậy X là giao điểm của đường thẳng XY và đường thẳng \(d_1\), T là giao điểm của đường thẳng XY và \(d_2\).

Giải:

Phân tích:

Ba điểm X, Z, T thẳng hàng vậy X nằm trên đường thẳng ZT.

Ba điểm Y, Z, T thẳng hàng vậy Y nằm trên đường thẳng ZT.

Suy r a X, Y nằm trên đường thẳng ZT.

Do đó 4 điểm X, Y, Z, T thẳng hàng.

Vậy Z là giao điểm của đường thẳng XY và đường thẳng \(d_1\), T là giao điểm của đường thẳng XY và \(d_2\).

Cách vẽ:

Vẽ đường thẳng Xy cắt đường thẳng \(d_1\) tại Z, cắt đường thẳng \(d_2\) tại T.

 

Giải bài 19 trang 109 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6