Đăng ký

Giải bài 16 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Tại sao không nói "Hai điểm thẳng hàng"?

b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Qua hai điểm bao giờ cũng có một đường thẳng nên ta không nói hai điểm thẳng hàng.

b) Đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn A và B. Nếu điểm C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng, ngược lại thì ba điểm đó không thẳng hàng.