Đăng ký

Bài 12 trang 48 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Cho hàm số bậc nhất \(y = ax + 3\). Tìm hệ số \(a\), biết rằng khi \(x = 1\) thì \(y = 2,5\).

Hướng dẫn giải

Hàm số \(y=ax+b\) đi qua điểm \(A(x_0; y_0)\) thì tọa độ điểm \(A\) thỏa mãn công thức hàm số. Tức là: \(y_0=a.x_0+b\).

Lời giải chi tiết

Thay \(x=1,\ y=2,5\) vào công thức hàm số trên, ta được:

\( 2,5=1.a+3 \)

\(\Leftrightarrow 2,5= a+3 \)

\(\Leftrightarrow a=3-2,5\)

\(\Leftrightarrow a=0,5\).

Vậy \(a=0,5\) và hàm số đó là \(y=-0,5x+3\).