Đăng ký

Giải bài 14 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Hàm số bậc nhất y = (1 - \(\sqrt{5}\) )x – 1.

   a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

  b) Tính giá trị của y khi x = 1 +  \(\sqrt{5}\)

  c) Tính giá trị của x khi y =  \(\sqrt{5}\)

Hướng dẫn giải

     Giải: 

   a) Hàm số bậc nhất y = (1 - \(\sqrt{5}\) )x – 1. là hàm số nghịch biến trên R vì 1 -  \(\sqrt{5}\) < 0

   b) Khi x= 1 +  \(\sqrt{5}\) thì giá trị của y là: 

\( y=(1-\sqrt{5})(1+\sqrt{5}) -1 = -5\)

   c) Khi y = \(\sqrt{5}\) thì \(( 1- ​​\sqrt{5})x -1 = \sqrt{5}\)

 nên x = \(\frac{1+ \sqrt{5}}{1-\sqrt{5}}= \frac{( 1+ \sqrt{5})^2}{-4}= \frac{6 + 2\sqrt{5} }{-4}= \frac{3+\sqrt{5}}{2}\)