Đăng ký

Giải bài 9 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số: 

a) Đồng biến

b) Nghịch biến

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn: 

   Hàm số y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0. 

     Giải: 

    a)  Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến khi m – 2 > 0 ⇔ m > 2

   b) Hàm số bậc nhất  y = (m – 2)x + 3 nghịch biến khi m – 2 < 0 ⇔ m < 2