Đăng ký

Giải bài 13 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1 can \sqrt{}

Đề bài

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn:

  Hàm số y=ax+b là hàm số bậc nhất khi a \(\neq\) 0

    Giải: 

    a) Hàm số \(y=\sqrt{5-m}(x-1)\) là hàm số bậc nhất khi 5-m >0 \( \Leftrightarrow m <5\)

    b) Hàm số y \( \frac{m+1}{m+1}x + 3,5\) là hàm số bậc nhất khi \(m+ 1\) \( \neq 0\) và  \(m-1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -1 \)  và \(m \neq 1\)