Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tính \(\root 3 \of {1728} :\root 3 \of {64} \) theo hai cách.

Hướng dẫn giải

Cách 1: \(\root 3 \of {1728} :\root 3 \of {64}  = 12:4 = 3\)

Cách 1: \(\root 3 \of {1728} :\root 3 \of {64}  = \root 3 \of {{{1728} \over {64}}}  = \root 3 \of {27} \)

shoppe