Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tìm căn bậc ba của mỗi số sau

a) 27;        b) -64;        c) 0;        d) \({1 \over {125}}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\root 3 \of {27}  = \root 3 \of {\left( {{3^3}} \right)}  = 3\)

b) \(\root 3 \of {\left( { - 64} \right)}  = \root 3 \of {\left( { - {8^3}} \right)}  =  - 8\)

c) \(\root 3 \of 0  = 0\)

d) \(\root 3 \of {{1 \over {125}}}  = \root 3 \of {{{\left( {{1 \over 5}} \right)}^3}}  = {1 \over 5}\)