Đăng ký

Giải bài 67 trang 36 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Hãy tìm

 \(\sqrt[3]{512}\) ;  \(\sqrt[3]{-729}\) ;    \(\sqrt[3]{0,064}\) ;    \(\sqrt[3]{-0,216}\) ;    \(\sqrt[3]{-0,008}\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

   Áp dụng: \( ​​ \sqrt[3]{a^3}=a\) 

   Giải: 

     \(\sqrt[3]{512}\) = \(\sqrt[3]{8^3}\)

    \(\sqrt[3]{-729}\)\(\sqrt[3]{(-9)^3}=-9\)

    \(\sqrt[3]{0,064}\)\(\sqrt[3]{(0,4)^3}= 0,4\)

   \(\sqrt[3]{-0,216}\) = \(\sqrt[3]{(-0,6)^3}=-0,6\)

   \(\sqrt[3]{-0,008}\)\(\sqrt[3]{(-0,2)^3}= -0,2\)