Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 25 Toán 7 Tập 1

Đề bài

Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\) ta có thể suy ra ad = bc không ?

 

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{& {a \over b} = {c \over d} \Rightarrow {a \over b}.\left( {b.d} \right) = {c \over d}.\left( {b.d} \right)  \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Rightarrow a.d = b.c \cr} \)

shoppe