Đăng ký

Giải bài 49 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không

a) 3,5 : 5,25 và 14 : 21

Giải bài 49 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c) 6,51 : 15,19 và 3 : 7

Hướng dẫn giải

a.  Ta có :

3,5.21 = 73,5

5,25.14 = 73,5

=>  Lập được tỉ lệ thức  : \(\dfrac{3,5}{5,25}=\dfrac{14}{21}\)

b. Ta có : 

\(39\dfrac{3}{10}.3,5=137,55\)

\(52\dfrac{2}{5}.2,1=110,04\)

Vì \(137,55 \neq 110,04 \Rightarrow 39\dfrac{3}{10}.3,5 \neq 52\dfrac{2}{5}.2,1\)

Vậy tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức .

c. Ta có :

\(6,51.7=15,19.3=45,57\)

Vậy \(6,51.7 = 15,19.3 \Rightarrow \dfrac{6,51}{15,19}=\dfrac{3}{7}.\)

d. Ta có : 

\((-7).(-0,5)=3,5\) và \(4\dfrac{2}{3}.0,9=4,2\)

Vì \(3,5 \neq 4,2\)

\(\Rightarrow\) \((-7).(-0,5) \neq 4\dfrac{2}{3}.0,9\). Vậy tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức