Đăng ký

Giải bài 47 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Hướng dẫn giải

a) Các tỉ lệ thức lập được :

\(\dfrac{6}{9}=\dfrac{42}{63};\dfrac{6}{42}=\dfrac{9}{63};\dfrac{63}{9}=\dfrac{42}{6};\dfrac{63}{42}=\dfrac{9}{6}\)

b) Các tỉ lệ thức lập được :

\(\dfrac{0,24}{0,84}=\dfrac{0,46}{1,61};\dfrac{0,24}{0,46}=\dfrac{0,84}{1,61};\dfrac{1,61}{0,46}=\dfrac{0,84}{0,24};\dfrac{1,61}{0,84}=\dfrac{0,46}{0,24}\)