Đăng ký

Giải bài 53 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố

Giải bài 53 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

(Rút gọn bằng cách xóa bỏ phần phân số ở hai hỗn số, giữ lại phần nguyên là được kết quả)

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể rút gọn như vậy!

Hướng dẫn giải

Ta có : \(\dfrac{6\dfrac{1}{5}}{5\dfrac{1}{6}} = \dfrac{\dfrac{6.5+1}{5}}{\dfrac{5.6+1}{6}}=\dfrac{31}{5}:\dfrac{31}{6} = \dfrac{6}{5}.\)

Một tỉ số khác có thể " rút gọn " như vậy, chẳng hạn : \(\dfrac{8\dfrac{1}{7}}{7\dfrac{1}{8}} = \dfrac{8}{7}.\)