Đăng ký

Giải bài 51 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

    1,5 ;    2 ;    3,6 ;    4,8.

Hướng dẫn giải

Ta có : \(1,5.4,8=2.3,6 ( =7,2) \), do đó có các tỉ lệ thức sau :

\(\dfrac{1,5}{2}=\dfrac{3,6}{4,8}\);                                                               \(\dfrac{1,5}{3,6}=\dfrac{2}{4,8}\);

\(\dfrac{3,6}{1,5}=\dfrac{4,8}{2}\)                                                                 \(\dfrac{3,6}{1,5}=\dfrac{4,8}{2}\)