Đăng ký

Giải bài 46 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{x}{27}=\dfrac{-2}{3,6} \Leftrightarrow x=\dfrac{(-2).27}{3,6} \Rightarrow x = -15 ;\)

b) \(-0,52:x=-9,36:16,38\) \(\Rightarrow x = -0,52:(-9,36:16,3) = 0,91:\)

c) \(\dfrac{4\dfrac{1}{4}}{2\dfrac{7}{8}}=\dfrac{x}{1,61} \Leftrightarrow \dfrac{\dfrac{17}{4}}{\dfrac{23}{8}}=\dfrac{x}{1,61} \Leftrightarrow \dfrac{34}{23}=\dfrac{x}{1,61} \Leftrightarrow x=54,74:23 \Rightarrow x=2,38.\)

shoppe