Đăng ký

Giải bài 52 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Từ tỉ lệ thức

Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

với a, b, c, d ≠ 0 ta có thể suy ra\(\)

Giải bài 52 trang 28 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Từ tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\)  với a, b , c, d # 0 

\(\Rightarrow ad=bc\)

\(\Rightarrow \dfrac{d}{b}=\dfrac{c}{a}\)

Do đó chỉ có câu C là đúng.