Đăng ký

Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức  

\(28:14\) ;  \(2\frac{1}{2} : 2 ; 8: 4; \frac{1}{2}: \frac{2}{3} ; \)\(3:10; 2,1: 7; 3: 0,3\)

Hướng dẫn giải

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(28: 14 = \frac{2}{1}\);

\(2\frac{1}{2}: 2= \frac{5}{4}\);

\( 8:4 = \frac{2}{1}\) ;

\( \frac{1}{2}: \frac{2}{3} = \frac{3}{4}\);

\(3:10 = {3 \over {10}}\)

\( 2,1: 7 = \frac{3}{10}\);

\(\frac{3}{0,3} = \frac{10}{1}\)

Ta lập được tỉ lệ thức là:

\(\frac{{28}}{{14}} = \frac{8}{4}\)

\({3 \over {10}} = {{2,1} \over 7}\)

shoppe