Đăng ký

Giải câu 9 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Sợi dây có hai đầu cố định nên \(l=k \dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda=\dfrac{2l}{k}\)

Giữa hai đầu chỉ có một bụng duy nhất nên k  = 1

\(\Rightarrow \lambda=\dfrac{2.0,6}{1}=1,2(m)\)

b) Giữa hai đầu có 3 bụng nên \(k=3 \Rightarrow \lambda=\dfrac{2.0,6}{3}=0,4(m)\)