Đăng ký

Giải câu 10 Trang 49 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Trên dây có 4 nút kể cả hai nút ở hai đầu dây, ta có k = 3.

Sợi dây có hai đầu cố định nên \(l=k \dfrac{\lambda}{2}\)

\(\Rightarrow \lambda=\dfrac{2l}{k}=\dfrac{2.1,2}{3}=0,8(m)\)

Tần số dao động trên dây:

\(f=\dfrac{v}{\lambda}=\dfrac{80}{0,8}=100(Hz)\)