Đăng ký

Giải câu 8 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Bước sóng của bức xạ:

\(\lambda=\dfrac{ai}{D}=\dfrac{2.10^{-3}.0,36.10^{-3}}{1,2}=0,6.10^{-6}(m)=0,6(\mu m)=600(nm)\)

Tần số của bức xạ:

\(f=\dfrac{c}{\lambda}=\dfrac{3.10^8}{0,6.10^{-6}}=5.10^{14}(Hz)\)