Đăng ký

Giải câu 10 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 11 khoảng vân:

\(11.i=5,21 \Rightarrow i=\dfrac{5,21}{11}=0,474(mm)\)

Bước sóng của ánh sáng:

\(\lambda=\dfrac{ai}{D}=\dfrac{1,56.10^{-3}.0,474}{1,24}=5,96.10^{-4}(mm)=596(nm).\)

shoppe