Đăng ký

Giải câu 9 Trang 133 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng một khoảng vân:

\(i=\dfrac{\lambda D}{a}=\dfrac{6.10^{-7}.0,5}{1,2.10^{-3}}=2,5.10^{-4}(m)=0,25(mm)\)

Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 bằng:

\(x_4=4.i=4.0,25=1(mm).\)