Đăng ký

Giải câu 1 Trang 132 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm của Y-âng: Ánh sáng có tính chất sóng.