Đăng ký

Giải bài 28-29.23 Trang 83- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.