Đăng ký

Giải bài 28-29.21 Trang 83- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. \(120^0C\).