Đăng ký

Giải bài 21.7 Trang 67- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Các chất rắn khác nhau có dãn vì nhiệt khác nhau.