Đăng ký

Giải bài 20.9 Trang 64 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Dịch chuyển sang phải.