Đăng ký

Giải bài 20.11 Trang 65 - Sách bài tập Vật lí 6

Giọt nước dịch chuyển 7 độ chia vậy độ tăng thể tích:  \(\Delta V_1=7.0,5=3,5(cm^3).\)

Độ tăng cho  \(1^0C\) là  \(\Delta V=3,5cm^3/9,5=0,3684(cm^3).\)

Giá trị  \(\alpha=\dfrac{\Delta V}{V_0}=\dfrac{0,3684}{100}=0,003684 \approx \dfrac{1}{273}.\)