Đăng ký

Giải bài 20.7 Trang 64- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Cả ba cách làm trên đều đúng.