Đăng ký

Giải bài 20.6 Trang 64- Sách bài tập Vật lí 6

- Đường biểu diễn:

- Nhận xét: Đường biểu diễn là một đường thẳng.