Đăng ký

Giải bài 20.10 Trang 65- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Cả ba chất đều nở vì nhiệt như nhau.