Đăng ký

Giải bài 20.12 Trang 65- Sách bài tập Vật lí 6

- Dòng 1: HƠ NÓNG

- Dòng 2: NỞ RA

- Dòng 3: NỞ VÌ NHIỆT

- Dòng 4: BÌNH CHIA ĐỘ

- Dòng 5: NHƯ NHAU

- Dòng 6: NHIỆT KẾ

- Dòng 7: NHIỀU HƠN

- Dòng 8: NHIỆT ĐỘ

- Dòng 9: TĂNG LÊN

Từ hàng dọc: NỞ VÌ NHIỆT.