Đăng ký

Giải bài 19.9 Trang 61- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Bình 2 có nhiệt độ thấp nhất.