Đăng ký

Giải bài 19.10 Trang 61 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Thể rắn, nhiệt độ bằng  \(0^0C\).