Đăng ký

Giải bài 19.13 Trang 62- Sách bài tập Vật lí 6

a) Hình 19.7a nước được đưa tới nhiệt độ  \(1^0C\).

b) Hình 19.7b nước được đưa tới nhiệt độ  \(4^0C\).

Thể tích nước giảm đi khi nước tăng nhiệt độ từ  \(1^0C\) đến  \(4^0C\) vì khi tăng nhiệt độ từ  \(1^0C\) đến  \(4^0C\) thì nước co lại.

c) Hình 19.7c nước được đưa tới nhiệt độ  \(7^0C\).

Thể tích nước tăng lên khi nước tăng nhiệt độ từ  \(4^0C\) đến  \(7^0C\) vì khi tăng nhiệt độ từ  \(4^0C\) đến  \(7^0C\) thì nước nở ra.

d) Kết luận: Thể tích của nước ở  \(4^0C\) là nhỏ nhất.