Đăng ký

Giải bài 19.12 Trang 62 - Sách bài tập Vật lí 6

a) Thể tích chất lỏng tăng thêm  \(5cm^3.\)

b) Kết quả đo không thật chính xác vì đã bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình và ống thủy tinh chứa nước.