Đăng ký

Giải bài 19.6 Trang 59- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Độ tăng thể tích (so với  \(V_0\)) là:   \(\Delta V=V-V_0\).

1. Độ tăng thể tích (so với  \(V_0\)) theo nhiệt độ là:

          \(\Delta V_0=0,\Delta V_1=11cm^3,\Delta V_2=22cm^3,\Delta V_3=33cm^3,\Delta V_4=44cm^3.\)

2. Hình vẽ bên dưới.

a) Các dấu + có nằm trên một đường thẳng.

b) Từ điểm ứng với nhiệt độ  \(25^0C\) vẽ đường thẳng song song với trục thẳng đứng, cắt đường biểu diễn tại điểm M. Từ điểm M vẽ một đường thẳng song song với trục nằm ngang và cắt trục thẳng đứng tại điểm N. Điểm N có giá trị là  \(27,5cm^3\). Vậy  \(27,5cm^3\) là độ tăng thể tích của benzen ở  \(25^0C\) (hình vẽ).