Đăng ký

Giải bài 16.17 Trang 56- Sách bài tập Vật lí 6

a) Số ròng rọc động và ròng rọc cố định giống nhau.

b) Trong palăng vẽ ở hình 16.6a, các ròng rọc cố định được mắc vào một trục. Trong palăng được vẽ ở hình 16.6b, các ròng rọc không được mắc đồng trục.

c) Mức độ được lợi về lực giống nhau.