Đăng ký

Giải bài 16.14 Trang 55 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Ròng rọc động cho ta lợi hai lần về lực nên  \(F_k< \dfrac{P}{2}=\dfrac{10.m}{2}.\)

Giải:

Chọn C.  \(F<500N.\)