Đăng ký

Giải bài 13.5 Trang 42 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Cái thước dây không phải là máy cơ đơn giản.