Đăng ký

Giải bài 13.8 Trang 43 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Chỉ có đòn bẩy và ròng rọc.