Đăng ký

Giải bài 13.11 Trang 44 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Cả ba loại máy kể trên.