Đăng ký

Giải bài 11.4 Trang 38 - Sách bài tập Vật lí 6

Đổi đơn vị:  \(900cm^3=0,0009m^3\)

Khối lượng riêng của kem giặt VISO là:

       \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1}{0,0009}\approx 1111,1 (kg/m^3)\)

Mà khối lượng riêng của nước là  \(1000kg/m^3\)

So sánh giữa khối lượng riêng của kem giặt và khối lượng riêng của nước:

       \(\dfrac{D_{kem giặt}}{D_{nước}}=\dfrac{1111,1}{1000}=1,1 (lần)\)

Vậy khối lượng riêng của nước nhỏ hơn khối lượng riêng của kem giặt VISO 1,1 lần.