Đăng ký

Giải bài 8 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Hai cách viết tập hợp là:

- Liệt kê các phần tử của nó.

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

Biểu diễn các số vừa liệt kê trên tia số.

Giải:

Cách 1: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Cách 2: A = {\(x \in N |x \le5\)}

shoppe