Đăng ký

Giải bài 7 trang 8 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a) A = {x ∈ N ∣∣ 12 < x < 16};

b) B = { x∈ N* ∣∣ x < 5};

c) C = { x ∈ N ∣∣ 13 ≤ x ≤ 15}

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn: 

Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho.

Giải:

a) A = {13; 14; 15};      b) B = {1; 2; 3; 4};      c) C = {14; 14; 15}.

shoppe