Đăng ký

Giải bài 13 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Hướng dẫn giải

     Giải:

     a) Chữ số hàng nghìn phải khác 0 để số phải viết là số có 4 chữ số. Do là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số nên chữ số hàng nghìn là 1; chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị phải là số 0. Vậy số cần tìm là 1000.

     b) Chữ số hàng nghìn phải khác 0 để số phải viết là số có 4 chữ số. Do là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số nên chữ số hàng nghìn là 1. Hàng trăm nhỏ nhất khác 1 nên phải là 0, hàng chục nhỏ nhất khác 1 và 0 nên phải là 2, hàng đơn vị nhỏ nhất khác 1, 0 và 2 nên phải là 3. Vậy số cần tìm là 1023.

shoppe