Đăng ký

Giải bài 76 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

  Cho biểu thức

a) Rút gọn Q.

b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

   Ta có: 

a) Rút gọn

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

b) Thay a = 3b vào Q ta được:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9