Đăng ký

Giải bài 74 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Tìm x, biết: 

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Hướng dẫn giải

  Hướng dẫn: 

Lưu ý: \( \sqrt{A^2}=|A|\)

      Giải: 

    a) \( \sqrt{(2x-1)^2}=3 \Leftrightarrow |2x -1| =3\)

 \( \left\{\begin{matrix}2x-1 = 3\\ 2x -1= -3\end{matrix}\right.\) \( \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=2\\ x=-1\end{matrix}\right.\)

    b) \( \frac{5}{3}\sqrt{15x}-\sqrt{15x}-6= \sqrt{15x} \Leftrightarrow \sqrt{15x}=6 \Leftrightarrow 15x =36 \Leftrightarrow 15x =36 \Leftrightarrow x= \frac{36}{15}\)